Gdańskie Lwy Biznesu

Mamy przyjemność poinformować, że w partnerstwie z Firmą LOGICOS realizowaliśmy projekt "Gdańskie Lwy Biznesu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparciem zostało objętych 30 osób, zamieszkałych na terenach objętych projektami rewitalizacyjnymi (Nowego Portu, Letnicy, Dolnego Wrzeszcza, Oruni oraz Dolnego Miasta).

Cel projektu: Zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie zdegradowanych dzielnic Gdańska poprzez stworzenie możliwości samozatrudnienia dla 30 osób.


Wsparciem zostały objęte osoby bezrobotne (10 osób) i nieaktywne zawodowo (20 osób).

Osoby zakwalifikowane do projektu zostały objęte wsparciem w formie:

- warsztatów grupowych prowadzonych metodą action-learning
- doradztwa indywidualnego w zakresie tworzenia biznes planu
- coachingu indywidualnego
- dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- wsparcia finansowego przez 6 lub 12 miesięcy
- doradztwa specjalistycznego w zakresie: prawa, księgowości, sprzedaży i marketingu, logistyki, zarządzania, HR.